Waar gaat de kabel langs?

De kabel wordt gelegd van het klantstation van het zonnepark naar de dichtsbijzijnde netaansluiting. Dit is meestal een hoogspanningsstation. De exacte kabel route wordt bepaald door de netbeheerder. Hiervoor vraagt de netbeheerder een aparte vergunning voor aan. De route wordt in samenspraak met de gemeente afgestemd, en zal zoveel mogelijk langs de openbare weg lopen. De werkzaamheden hiervoor worden door de netbeheerder uitgevoerd.

Hoe hoog worden de panelen?

De panelen komen op een maximale hoogte van 2,00 meter te staan. De hogere panelen zijn beter voor de bodem en de ecologische situatie, omdat meer licht de grond bereikt.

Hoe wordt rekening gehouden met de natuur?

Vanaf het eerste ontwerp van het zonnepark wordt gekeken naar de invloed op de lokale ecologische situatie. Er wordt een studie uitgevoerd om te bepalen of er beschermde diersoorten leven op en rondom het plangebied. Als dit nodig is worden aanpassingen gedaan in het ontwerp om rekening met deze diersoorten te houden. Dit gebeurt in overleg met een ecoloog en met lokale natuurorganisaties en werkgroepen. Daarnaast moet het plan voor het zonnepark ook worden getoetst aan de Wet natuurbescherming. Deze wet waakt ervoor dat de impact op de natuur beperkt is.

Doordat het nodig is het zonnepark landschappelijk in te passen wordt veel nieuw groen aangeplant rondom de locatie. Het ontwerp van deze inpassing wordt besproken met omwonenden, de gemeente, en andere lokale partijen. Soms wordt bijvoorbeeld besloten een bosblok aan te leggen op een overhoek, of om de randen van het park 5 meter breed te maken.

Verder zijn er een aantal standaard maatregelen die worden genomen in het zonnepark, zoals de aanleg van 5 meter brede kruidenstroken langs de binnenzijde van het hekwerk rondom. Door deze in te zaaien met de juiste kruiden kan hier een aantrekkelijk gebied ontstaan voor vogels en insecten. Ook de schapenbegrazing die we standaard proberen toe te passen zorgt voor een natuurlijke vorm van maaibeheer en bemesting. Daarnaast zou kunnen worden gezocht naar een imker om bijen te houden.

Locaties voor zonneparken zijn vaak op landbouwgrond, die worden beheerd om het land geschikt te maken voor het verbouwen van gewassen of het houden van vee. De natuurwaarden op die locaties zijn niet hoog. Door de komst van een zonnepark kan op zo’n locatie, met de nodige maatregelen voor ecologie en landschap, een verhoging van de natuurwaarden worden bereikt.

Hoeveel energie wekt het zonnepark op?

Het zonnepark heeft een capaciteit van circa 8 Megawatt. Dat is goed voor een schone energie levering voor circa 2200 huishoudens. De gegenereerde energie wordt geleverd aan het nationale elektriciteitsnet.

Waarom is het zonnepark zo groot?

De doelstellingen voor het opwekken van duurzame energie zijn hoog: de gemeente wil energie-neutraal zijn in 2050. Een zonnepark van deze grootte stelt de gemeente in staat een flinke stap te zetten in de richting van het behalen van deze doelstellingen.

Voor een ontwikkelaar zijn bepaalde afmetingen ook nodig om het zonnepark rendabel te kunnen exploiteren. Er is een bepaalde hoeveelheid energie die moet worden opgewekt op een locatie, welke in verhouding staat tot de hoge kosten van bijvoorbeeld de netaansluiting.

Heeft Lochem een zonnepark nodig?

De gemeente heeft de doelstelling het aandeel van duurzame energiebronnen in de toekomst flink te verhogen. Hiermee volgen ze provinciale, nationale en internationale doelstellingen die zijn opgesteld om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, en zo de opwarming van de aarde tegen te gaan.

De gemeente heeft in haar beleid gekeken naar de mogelijkheden voor het behalen van deze doelstellingen met zon op dak en energie-besparingen. De conclusie is dat deze onvoldoende zijn om de doelstellingen te halen. Daarom moet er ook gebruik worden gemaakt van grootschalige opwek, zoals bijvoorbeeld zonneparken of windmolens. Aan zo’n project zijn strenge eisen verbonden, om te zorgen dat de beperkte open grond in de gemeente zorgvuldig wordt gebruikt.